Skip to main content

TERMES I CONDICIONS GENERALS DE VENDA

 

OBJECTE I GENERALITATS

Les presents Condicions Generals d’Ús, Condicions de Venda i Política de Privadesa regulen l’ús del lloc web mirlett.com (d’ara endavant “el Lloc web”), de la qual Mirlett S.C.P. (d’ara endavant L’EMPRESA) amb CIF ESJ66145947 i domicili en Calle Canvis Nous 1, local 2 a Barcelona 08003, és titular.

A través del seu lloc mirlett.com, L’EMPRESA proporciona informació sobre els seus productes i ofereix la possibilitat de la seva adquisició. A causa del contingut i la finalitat del Lloc web, les persones que vulguin beneficiar-se dels seus serveis han de comptar amb la condició de “Client”, la qual adquireix completant el formulari de registre i seguint els passos que L’EMPRESA posteriorment comunica a través d’email. La condició de Client suposa l’adhesió a les Condicions d’Ús la versió publicada al moment en què s’accedeixi al Lloc web.

En qualsevol cas, existeixen pàgines del Lloc web accessibles a persones físiques o jurídiques que no arribin a registrar-se ni iniciïn una compra de producte (d’ara endavant, “Usuaris”). En aquest sentit, els Usuaris que accedeixin a aquestes parts del Lloc web accepten quedar sotmesos als termes i condicions recollits en aquestes Condicions Generals, en la mesura que això els pugui ser aplicable.

L’EMPRESA vol fer saber als seus Clients i Usuaris que es dirigeix exclusivament a un públic major de 16 anys i que el territori en el qual accepta i distribueix comandes a tothom. (D’ara endavant, el “Territori”).

CONTACTE: Per a qualsevol tipus de dubte, consulta o suggeriment, pot enviar-nos els seus comentaris per email a [email protected]

 

INFORMACIÓ SOBRE PRODUCTE

Les descripcions dels productes exposats en el Lloc web es realitzen sobre la base de la informació proporcionada pels proveïdors de Mirlett S.C.P.. No obstant això, la informació donada sobre cada producte, així com les fotografies o vídeos relatius als mateixos i els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a la pàgina web de l’EMPRESA, són exposats en mirlett.com a manera orientativa.

 

PREUS

Tots els preus dels productes que s’indiquen a través de la pàgina web inclouen l’IVA. No obstant això, aquests preus no inclouen les despeses corresponents a l’enviament dels productes, que es detallen a part en Finalitzar “ Compra” dins de el “Carret” i han de ser acceptats pel Client.

 

DISPONIBILITAT

L’EMPRESA informa al Client que el nombre d’unitats disponibles es manté actualitzat amb les existències en magatzem i la disponibilitat pels nostres proveïdors. En cap cas L’EMPRESA posarà a la venda de forma intencionada més unitats de les quals disposi o el proveïdor li hagi reservat.

L’EMPRESA farà tot el possible per complaure a tots els seus Clients en la demanda dels productes. No obstant això, en ocasions, i a causa de causes difícilment controlables per l’EMPRESA com errors humans o incidències en els sistemes informàtics, és possible que la quantitat finalment servida pel proveïdor difereixi de la comanda realitzada per l’EMPRESA per satisfer les comandes dels Clients.

Per al supòsit en què el producte no estigui disponible després d’haver-se realitzat la comanda, el Client serà informat per email de l’anul·lació total o parcial d’aquest. L’anul·lació parcial de la comanda a causa de falta de disponibilitat no dóna dret a l’anul·lació de la totalitat de la comanda. Si arran d’aquesta anul·lació el client vol retornar el producte lliurat haurà de seguir l’estipulat en l’apartat Devolució.

 

PAGAMENT

El Client es compromet a pagar al moment que realitza la comanda al preu inicial que figuri en el Lloc web per a cadascun dels productes oferts se li sumaran les tarifes corresponents a les despeses d’enviament pertinents. En qualsevol cas, aquestes tarifes seran comunicades prèviament al Client abans de formalitzar la pròpia compra mitjançant el botó de “Calcular Enviament” que trobarà tant a “Veure Carret” o “Finalitzar Compra”.

La factura o comprovant de compra que correspon a la comanda de compra estarà disponible i es podrà visualitzar en mirlett.com en la secció “El meu compte”.

El Client haurà d’abonar l’import corresponent a la seva comanda mitjançant pagament a través de targeta de crèdit o de dèbit (Visa, Mastercard, Visa Electró i/o altres targetes anàlogues). La targeta amb la qual es faci el pagament haurà de tenir com a entitat financera emissora a un banc o caixa d’estalvis espanyol.

El pagament amb targeta es realitza a través de Redsys amb els seus protocols de seguretat.

El Client haurà de notificar a l’EMPRESA qualsevol càrrec indegut o fraudulent en la targeta utilitzada per a les compres, mitjançant correu electrònic a l’adreça [email protected] o via telefònica al número 933283792, en el menor termini de temps possible perquè L’EMPRESA pugui realitzar les gestions oportunes.

 

SEGURETAT

L’EMPRESA compta amb les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles en el sector. A més, el procés de pagament funciona sobre un servidor segur utilitzant el protocol SSL (Secure Socket Layer). El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algorismes de 128 bits, que asseguren que només sigui intel·ligible per a l’ordinador del Client i el del Lloc web. D’aquesta forma, en utilitzar el protocol SSL es garanteix:

1.- Que el Client està comunicant les seves dades al centro servidor de l’EMPRESA i no a qualsevol un altre que intentés fer-se passar per aquest.

2.- Que entre el Client i el centre servidor de l’EMPRESA les dades es transmeten xifrats, evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers.

 

FORMALITZACIÓ DE COMANDES

Una vegada formalitzat la comanda, és a dir, amb l’acceptació de les Condicions d’Ús i la confirmació del procés de compra, L’EMPRESA enviarà sempre un email al CLIENT confirmant els detalls de la compra realitzada.

 

CANCEL·LACIÓ DE COMANDES

L’EMPRESA acceptarà cancel·lacions de comandes quan se sol·licitin abans de l’enviament del mateix. Per realitzar la cancel·lació has de sol·licitar-ho mitjançant el formulari en “Contacte” o enviant un correu electrònic a [email protected].

 

TERMINIS, LLOC DE LLIURAMENT I EXTRAVIAMENTS

I. Lliurament del producte

L’EMPRESA es compromet a lliurar el producte en perfecte estat en l’adreça que el Client assenyali en el formulari de comanda, i que en tot cas haurà d’estar compresa dins del Territori. Amb la finalitat d’optimitzar el lliurament, agraïm al Client que indiqui una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurat dins de l’horari laboral habitual.

L’EMPRESA no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan l’adreça de lliurament introduït pel Client en el formulari de comanda no s’ajusti a la realitat o hagin estat omesos.

II. Termini de Lliurament

Els enviaments els realitzarem a través d’una empresa de missatgeria. La comanda realitzada per vostè li serà lliurat en un termini màxim de 3-4 dies laborables des que li hem fet la confirmació de la comanda.

Aquests terminis són mitjans, i per tant una estimació. Per això, és possible que variïn per raons logístiques o de força major. En casos de retards en els lliuraments, L’EMPRESA informarà als seus clients quan tingui coneixement d’ells.

Cada lliurament es considera efectuada a partir del moment en el qual l’empresa de transports posa el producte a la disposició del Client, que es materialitza a través del sistema de control utilitzat per la companyia de transports.

En el cas de retards en el lliurament de les comandes imputables a l’EMPRESA, el Client podrà anul·lar la seva comanda d’acord amb el procediment descrit a l’Apartat “11. Devolució”.

No es consideraran retards en el lliurament aquells casos en els quals la comanda hagi estat posat a la disposició del Client per part de la companyia de transport dins del termini acordat i no hagi pogut ser lliurat per causa achacable al Client.

Les despeses d’enviament pot consultar-los en adreça https://mirlett.com/envios/ de la nostra web.

Una vegada que la comanda surti dels nostres magatzems, se li enviarà un e-mail notificant-li que la seva comanda ha estat acceptat i està sent enviat.

Per motius de seguretat, L’EMPRESA no enviarà cap comanda a apartats de correus ni bases militars, ni acceptarà cap comanda quan no sigui possible identificar al destinatari de la comanda i la seva adreça.

 

III. Dades de Lliurament, Lliuraments no realitzats i Extraviament

Si al moment del lliurament el Client es troba absent, el transportista deixarà un comprovant indicant com procedir per concertar un nou lliurament. L’EMPRESA contracta, com a part del servei de lliurament de missatgeria, la realització d’una sèrie d’accions de seguiment, encaminades a garantir que el lliurament es produeix.

Si passats 7 dies hàbils després de la sortida a repartiment de la comanda no s’ha concertat el lliurament, el Client haurà de posar-se en contacte amb L’EMPRESA.

En cas que el Client no procedeixi així, passats 10 dies hàbils des de la sortida a repartiment de la comanda aquest serà retornat als nostres magatzems i el Client haurà de fer-se càrrec de les despeses d’enviament i de tornada a origen de la mercaderia, així com de les possibles despeses de gestió associats.

Si el motiu pel qual no s’ha pogut realitzar el lliurament és l’extraviament del paquet, el nostre transportista iniciarà una recerca. En aquests casos, els terminis de resposta dels nostres transportistes solen oscil·lar entre una i tres setmanes.

IV. Diligència en el lliurament

El Client haurà de comprovar el bon estat del paquet davant el transportista que, per compte de l’EMPRESA, realitzi el lliurament del producte sol·licitat, indicant en l’albarà de lliurament qualsevol anomalia que pogués detectar en l’embalatge. Si, posteriorment, una vegada revisat el producte, el Client detectés qualsevol incidència com a cop, trencament, indicis d’haver estat obert o qualsevol desperfecte causat en aquest per l’enviament, aquest es compromet a comunicar-ho a l’EMPRESA via email en el menor termini de temps possible, abans de les següents 24 hores des del lliurament. A partir d’aquest moment no s’atendran incidències per aquest tipus.

 

DEVOLUCIÓ

I. Procediment de devolució

Tots els productes comprats en L’EMPRESA podran ser retornats i reemborsats, sempre que el Client comuniqui a l’EMPRESA la seva intenció de retornar el/els producte/s adquirit/s dins d’un termini màxim de fins a 14 dies laborables explicats des de la data de lliurament i que es compleixin la resta de les condicions establertes en aquest apartat.

L’EMPRESA només acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits:

1.- El producte ha d’estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar el seu embalatge i etiquetatge original.

2.- L’enviament ha de fer-se usant la mateixa caixa/ borsa en què ha estat rebut per protegir el producte. Per al supòsit que no pugui fer-se amb la caixa/ borsa amb la qual es va lliurar, el Client haurà de retornar-ho en una caixa protectora amb la finalitat de que el producte arribi al magatzem de l’EMPRESA amb les màximes garanties possibles.

Amb l’objectiu de facilitar als Clients el procés de devolució i poder fer un correcte seguiment de la mateixa, L’EMPRESA estableix com a únic procediment de devolució l’establert per l’EMPRESA.

Si el motiu de la devolució és imputable a l’EMPRESA (el producte és defectuós, no és el que tu havies demanat, etc.), l’import de la devolució serà reemborsat.

Si el motiu és un altre (els productes es van servir correctament però no són del teu grat), el cost de les despeses de devolució seran a càrrec del client.

Per procedir amb una devolució, s’han de seguir els següents passos:

1.- Informar abans de 14 dies naturals des de la seva recepció que el producte vol ser retornat. La informació podrà realitzar-se via correu a [email protected] o mitjançant el formulari d’atenció al client que trobarà en l’adreça https://mirlett.com/contacto/

2.- L’EMPRESA informarà al client de la direcció a la qual ha d’enviar el producte.

3.- El client ha d’enviar-ho mitjançant una empresa de missatgeria de la seva elecció. La devolució ha de pagar-la el client.

4.- Informar de l’empresa de missatgeria utilitzada, data, hora de la devolució i nombre de seguiment de la devolució.

Per favor, per obtenir una informació més àmplia i detallada sobre Devolucions, consulti el següent enllaç, concretament l’apartat on es pot llegir “Què haig de fer per retornar un article?”.

II. Reemborsaments al CLIENT (pendent de revisió)

La devolució dels productes donarà lloc a un reemborsament igual al cost dels productes retornats menys el cost del servei de devolució.

Únicament en el cas que el producte lliurat sigui defectuós o incorrecte, L’EMPRESA reemborsarà també al Client les despeses d’enviament corresponents.

L’EMPRESA gestionarà l’ordre de devolució sota el mateix sistema que es va utilitzar per al pagament en un termini de 3 dies des de la confirmació d’arribada al magatzem de la comanda retornada. L’aplicació de la devolució en el compte o targeta del Client dependrà de la targeta i de l’entitat emissora.

El termini d’aplicació serà de fins a 7 dies per a les targetes de dèbit i de fins a 30 dies per a les targetes de crèdit.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’EMPRESA ostenta tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d’aquesta pàgina Web i, especialment, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre les fotografies, imatges, textos, logos, dissenys, marques, noms comercials i dades que s’inclouen a la Web.

S’adverteix a Clients i Usuaris que tals drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, i sense prejudici de l’anterior, el contingut d’aquesta Web també té la consideració de programa informàtic, i per tant, li resulta també d’aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta Web, ni de qualsevol dels seus continguts, sense el permís exprés i per escrit de l’EMPRESA.

Així mateix queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i/o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i/o internaciones en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial, així com l’ús dels continguts de la Web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit de l’EMPRESA.

L’EMPRESA informa que no concedeix llicència o autorització implícita alguna sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionat, directa o indirectament, amb els continguts inclosos a la Web.

Tan sols s’autoritza la utilització dels continguts del domini web amb finalitats informatives i de servei, sempre que se citi o es faci referència a la font, sent l’usuari l’únic responsable del mal ús dels mateixos.

 

ACCÉS I ESTADA A la WEB. ELS NOSTRES CONTINGUTS

Els Clients i Usuaris són íntegrament responsables de la seva conducta, en accedir a la informació de la Web, mentre naveguin en la mateixa, així com després d’haver accedit.

Com a conseqüència de l’anterior, els Clients i Usuaris són els únics responsables davant L’EMPRESA i tercers de:

1.- Les conseqüències que es puguin derivar d’una utilització, amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al present document, de qualsevol contingut de la Web, elaborat o no per l’EMPRESA, publicat o no sota el seu nom de forma oficial.

2.- Així com de les conseqüències que es puguin derivar de la utilització contrària al contingut del present document i lesiva dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar la Web o els seus serveis o impedir el normal gaudi per altres Usuaris.

L’EMPRESA es reserva el dret a actualitzar els continguts quan ho estimi convenient, així com a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva, així com denegar l’accés a la Web a Clients i Usuaris que faci un mal ús dels continguts i/o incompleixin qualsevol de les condicions que apareixen en el present document.

L’EMPRESA informa que no garanteix:

1.- Que l’accés a la Web i/o a les Web d’enllaç sigui ininterromput o lliure d’error.

2.- Que el contingut o programari al que els Clients i Usuaris accedeixin a través de la Web o de les Web d’enllaç no contingui error algun, virus informàtic o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic o causi un altre tipus de dany.

3.- L’aprofitament que de la informació o contingut d’aquesta Web o Webs d’enllaç que els Clients i Usuaris poguessin realitzar per als seus propòsits personals.

La informació continguda en aquesta pàgina Web ha de ser considerada pels Clients i Usuaris com a divulgativa i orientadora, tant en relació amb la seva finalitat com als seus efectes, motiu pel qual:

L’EMPRESA no garanteix l’exactitud de la informació continguda en aquesta Web i per tant no assumeixen responsabilitat alguna sobre els possibles perjudicis o incomoditats per als Usuaris que poguessin derivar-se alguna inexactitud present a la Web.

 

LA NOSTRA RESPONSABILITAT

L’EMPRESA no assumeix responsabilitat alguna derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:

1.- De la utilització que els Clients o Usuaris puguin fer dels materials d’aquesta Web o webs d’enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de continguts de la Web o de tercers.

2.- Dels eventuals danys i perjudicis als Clients o Usuaris causats per un funcionament normal o anormal de les eines de cerca, de l’organització o la localització dels continguts i/o accés a la Web i, en general, dels errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que la Web o un programa faciliti a l’Usuari.

3.- Dels continguts d’aquelles pàgines a les quals els Clients o Usuaris puguin accedir des d’enllaços inclosos a la Web, ja siguin autoritzats o no.

4.- Dels actes o omissions de tercers, amb independència que aquests tercers poguessin estar units a l’EMPRESA mitjançant via contractual.

5.- De l’accés de menors d’edat als continguts inclosos a la Web, sent responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l’activitat dels fills o menors al seu càrrec o bé instal·lar alguna de les eines de control de l’ús d’Internet amb l’objecte d’evitar (i) l’accés a materials o continguts no aptes per a menors, així com (ii) l’enviament de dades personals sense la prèvia autorització dels seus progenitors o tutors.

6.- De les comunicacions o diàlegs en el transcurs dels debats, fòrums, xats i comunitats virtuals que s’organitzin a través d’o entorn a la Web i/o webs d’enllaç, ni respondrà, per tant, dels eventuals danys i prejudicis que sofreixin els Clients o Usuaris particulars i/o col·lectius a conseqüència d’aquestes comunicacions i/o diàlegs.

L’EMPRESA no serà responsable en cap cas quan es produeixin:

1.- Errors o retards en l’accés al Lloc web per part del Client a l’hora d’introduir les seves dades en el formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de l’EMPRESA.

2.- Fallades o incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

3.- Dels errors o danys produïts al lloc web per un ús del servei ineficient i de mala fe per part del Client.

4.- De la no operativitat o problemes en l’adreça d’email facilitada pel Client per a l’enviament de la confirmació de la comanda.

5.- En tot cas, L’EMPRESA es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari al Client per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

6.- Així mateix, L’EMPRESA té dret a realitzar durant intervals temporals definits, campanyes promocionals per promoure el registre de nous membres en el seu servei. L’EMPRESA es reserva el dret de modificar les condicions d’aplicació de la promocions, prorrogar-les comunicant-ho degudament, o procedir a l’exclusió de qualsevol dels participants de la promoció en el supòsit de detectar qualsevol anomalia, abús o comportament poc ètic en la participació dels mateixos.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Els Clients i Usuaris es comprometen a navegar per la pàgina web i a utilitzar el contingut de bona fe.

En compliment de l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que l’emplenament de qualsevol formulari existent en Lloc web mirlett.com o la remissió d’un correu electrònic a qualsevol de les nostres bústies implica l’acceptació d’aquesta política de privadesa, així com l’autorització a l’EMPRESA perquè tracti les dades personals que ens faciliti, que seran incorporat al fitxer, titularitat de l’EMPRESA, inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Les dades dels Clients seran utilitzats per a l’enviament a través d’email de les vendes que realitzi L’EMPRESA i per al lliurament dels compres.

Per la mera visita a la Web, els Usuaris no faciliten informació personal alguna ni queda obligat a facilitar-la.

L’EMPRESA es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada i a utilitzar-la únicament per a les finalitats indicades.

L’EMPRESA presumeix que les dades han estat introduïts pel seu titular o per persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes.

Correspon als Clients l’actualització de les seves pròpies dades. A qualsevol moment, el Client tindrà el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a totes les seves dades personals inclosos en els diferents formularis d’alta.

Per modificar o actualitzar les seves dades personals el Client haurà d’accedir a mirlett.com, a l’apartat “El meu Compte”. Per cancel·lar el teu compte escriu un correu des del correu electrònic de de el teu compte a [email protected] amb l’assumpte “Cancel·lar compte”.

Per tant, el Client és responsable de la veracitat de les dades i L’EMPRESA no serà responsable de la seva inexactitud de les dades personals dels Clients.

Conforme a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, L’EMPRESA ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels Clients i, a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i extracció dels mateixos.

 

NUL·LITAT

En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions d’Ús sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents Condicions d’Ús.

L’EMPRESA podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de l’EMPRESA o prescripció de l’acció que en cada cas correspongui.

 

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

L’EMPRESA es reserva el dret de modificar, a qualsevol moment, la presentació i configuració del Lloc web, així com les presents Condicions Generals. Per això, L’EMPRESA recomana al Client llegir-les atentament cada vegada que accedeixi al Lloc web.

Clients i Usuaris sempre disposaran d’aquestes Condicions d’Ús en un lloc visible, lliurement accessible per quantes consultes vulgui realitzar.

En qualsevol cas, l’acceptació de les Condicions d’Ús serà un pas previ i indispensable a l’adquisició de qualsevol producte disponible a través del Lloc web.

 

LLEI APLICABLE I ARBITRATGE

Les presents Condicions d’Ús es regeixen per la legislació espanyola aplicable en la matèria. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents Condicions d’Ús, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Barcelona, tret que la llei imposi una altra jurisdicció.